eppendorf 吸头0030.073.061 0030.073.061


eppendorf 吸头0030.073.061

产品名称: eppendorf 吸头0030.073.061
产品型号: 0030.073.061
产品厂商: eppendorf

eppendorf 吸头0030.073.061 量程2-200μL 53mm eppendorf 吸头0030.073.061 96个/盒 可重复利用

eppendorf 吸头0030.073.061

量程2-200μL 53mm

包装:盒装 96个/盒

所有吸头脱卸部分均有相同的水滴设计

柔软弹性的锥体使得吸头和移液器之间密封性更好

jing确的刻度使得洗液体积清晰可见,方便读取

吸头经特殊设计且具有不同长度,适合各种管口和孔板

超细加长型吸头适合于移取微量体系溶液

epTIPS Box  

 0030 073.002           0.1-10μL   96个/盒    可重复利用

 0030 073.029           0.1-20μL   96个/盒    可重复利用

 0030.073.088          20-300μL   96个/盒    可重复利用

 0030.073.061           2-200μL    96个/盒    可重复利用

 0030.073.045           0.5-20μL   96个/盒    可重复利用

 0030.073.100         50-1000μL   96个/盒    可重复利用

 0030.073.126         50-1250μL   96个/盒    可重复利用

 0030.073.142         500-2500μL   48个/盒    可重复利用

 0030.073.169         100-5000μL   24个/盒    可重复利用