MERCK纤维素薄层层析板1.05716.0001 1.05716.0001


MERCK纤维素薄层层析板1.05716.0001

产品名称: MERCK纤维素薄层层析板1.05716.0001
产品型号: 1.05716.0001
产品厂商: MERCK

MERCK纤维素薄层层析板1.05716.0001 20X20cm 载底玻璃 包装25块板 MERCK纤维素薄层层析板1.05716.0001

MERCK纤维素薄层层析板1.05716.0001

纤维素薄层层析板

纤维素是一种有机吸附剂,广泛应用于分配色谱中分离亲水性物质。默克的纤维素薄层层析板以微晶纤维素为基质,而高效板则采用高纯和杆状微晶纤维素。微晶纤维素板也可分为荧光显色剂和不含荧光显色剂两种。而这种荧光显色剂采用了一种特殊的荧光染料,以加强在254nm和366nm下的蓝色荧光强度。

此外,默克还提供聚乙醇胺修饰纤维素薄层层析板( PEI Cellulose),专用于分离带交换活性官能团的物质,比如氨基酸,肽,核苷酸或者核苷,核酸碱基,钒基扁桃酸,磷酸糖类化合物。

订货信息:

填料 尺寸 包装 材质 订货号

Cellulose
20 x 20 25 块 玻璃 1.05716.0001
10 x 20 50 块 玻璃 1.05730.0001
10 x 10 100 块 玻璃 1.05632.0001

Cellulose F


20 x 20 25 块 玻璃 1.05718.0001
10 x 20 50 块 玻璃 1.05728.0001

Cellulose


20 x 20 25 片 1.05552.0001
500 x 20 1卷 1.05563.0001
Cellulose F 20 x 20 25 片 1.05574.0001
Cellulose 20 x 20 25 块 塑料 1.05577.0001
Cellulose F 20 x 20 25 块 塑料 1.05565.0001

HPTL Ccellulose


20 x 10 50 块 玻璃 1.05786.0001
10 x 10 25 块 玻璃 1.05787.0001

HPTLC cellulose F


20 x 10 50 块 玻璃 1.15036.0001
10 x 10 25 块 玻璃 1.15035.0001
HPTL Ccellulose 20 x 20 25 片 1.16092.0001
PEI* cellulose   F 20 x 20 25 块 玻璃 1.05725.0001
PEI* cellulose   F 20 x 20 25 块 塑料 1.05579.0001
PEI 纤维素板应该储存在0-4℃,避免分解